OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  4. Odstoupení od smlouvy
  5. Cena a platba
  6. Dodací lhůta
  7. Dopravní podmínky, poštovné
  8. Záruka
  9. Ochrana osobních údajů osob
  10. Závěrečná ustanovení

 

 

 

 


1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodního subjektu Alena Peterková, se sídlem Kamenná čtvrť 17a, Brno 639 00, IČO: 88808726 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovaním §1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lesniskritek.cz.

Veškeré práva a povinnosti vyplívající z obchodních podmínek jsou pro obě strany závazné.

Kupující učiněním objednávky akceptuje v obchodní podmínky a ty pak ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Odstoupit od objednávky zboží je možno do 2 hodin po odeslání objednávky zasláním emailu na adresu alca@lesniskritek.cz

 

4.  Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, s originálním obalem, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Kupující bere na vědomí, dle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

–     o dodávce zboží, které je upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

–     o dodávce zboží uzavřeném v obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, kontaktuje prodávajícího prostřednictvím e-mailu alca@lesniskritek.cz Doporučujeme také vyplnit protokol o vrácení zboží a společně se zbožím zaslat na korespondenční adresu (pozor jiná než fakturační!) Alena Peterková, Botanická 14, Brno 602 00

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze odeslány na účet uvedený kupujícím, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.

 

5. Cena a platba

Nabídkové ceny uvedené na www.lesniskritek.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za celou objednávku na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti přepravci.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

 

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

V případě, že je veškeré zboží objednané kupujícím na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci během 3 následujících  pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Při platbě převodem, je zboží expedována po připsání peněz na účet.

V případě, že je část zboží na objednání, bude celá objednávka odeslána kupujícímu až po skompletování objednávky pokud nebude dohodnuto jinak. I přes veškerou aktualizaci na e-shopu se může ojediněle stát, že zboží bude neplánovaně vyprodáno i u smluvního dodavatele. V tomto případě bude kupujícímu nabídnut srovnatelný výrobek nebo budou peníze neprodleně vráceny na účet kupujícího.

Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

 

7. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů zásilek a jejich ceny:

ČESKÁ POŠTA

Předem na účet do 500,- (doporučené psaní) ..........49,-

Předem na účet do 3000,-...........................................100,-

Předem na účet nad 3000,- ...........................................0,-

Na Dobírku do 4000,- ................................................150,-

Na Dobírku nad 4000,- ..................................................0,-

 

PPL

Předem na účet do 3000,- ............................................100,-

Předem na účet nad 3000,- ............................................0,-

Na Dobírku do 4000,- ..................................................150,-

Na Dobírku nad 4000,- ...................................................0,-

 

Osobní převzetí V BRNĚ – platba POUZE V HOTOVOSTI

AB Antikvariát Kounicova 15 (naproti hotelu Continental)

po 13-18, út-pá 10-12, 13-18   .......................0,-

Objednané zboží je možné vyzvednout po 10 pracovních dní od obdržení potvrzení o umístění balíčku na výdejní místo, pokud není domluveno jinak.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 


Doručení v rámci ČR:

Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Veškeré zásilky jsou pojištěny. Vždy odesíláme potvrzující email o datu odeslání zásilky. Není-li Vám zásilka ve výše uvedených termínech doručena, kontaktujte nás prosím na alca@lesniskritek.cz pro zahájení reklamačního řízení.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad (roztrhaný, promočený, nebo jinak poškozený obal) neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

8. Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řdídí příslušnými obecně závaznými předpis (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

Ustanovení uvedená výše se nepoužijí na zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

V případě reklamace nás prosím informujte e-mailem na alca@lesniskritek.cz, vyplňte formulář pro uplatnění reklamace a zboží zašlete doporučeně, nebo v pojištěné zásilce zpět na korespondenční adresu : Alena Peterková, Botanická 14, Brno 602 00

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

 

9. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

Platné od 20.3. 2015

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Alena Peterková

tel: 737 076 483 (po - pá 10 – 17hod)

e-mail: alca@lesniskritek.cz

 

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE, PRODUKTŮ, REKLAMACÍ

Peterkovi

Kamenná čtvrť 17a

Brno 639 00

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Alena Peterková

Kamenná čtvrť 17a

Brno 639 00

IČ: 8808726

DIČ: CZ8959084167